top of page

Verkoops voorwaarden

Betalingsvoorwaarden:

De facturen zijn betaalbaar binnen de vervaldagperiode.

Bedragen die binnen deze vervaldagperiode niet vereffend zijn, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 14% op jaarbasis met een forfaitarie schadeloosstelling van 20% met een minimum van €120 en een administratieve rappelkost per schrijven en de kosten van aangetekend schrijven.

Alle bezwaren dienen schriftelijk binnen de acht dagen na uitvoering, levering of factuurdatum te gebeuren.

Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd voor alle geschillen.

 

Rappelkosten sinds 1 januari 2014:

1e aanmaning            €4.50 rappelkost              1 maand na vervaldag

2e aanmaning            € 9 rappelkost                  2 maanden na vervaldag

3e aanmaning            € 21.50 rappelkost           3 maanden na vervaldag

4e aanmaning            € 35 rappelkost                4 maanden na vervaldag

bottom of page